Algemene voorwaarden

Hosted by AKONI.be


Privacy Policy

© 2009-2018 Bart Pottelancie


Veiligheidscoördinatie

Het KB van 25.01.01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, op de bouwplaatsen waar o. a. de volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, wegenwerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken, sloopwerken,...Grosso modo mag men stellen dat alle werken, onroerend door hun aard of bestemming onder het toepassingsgebied van de regelgeving valt.


Verder voorziet het KB verplichtingen voor de werkgevers en de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen, de opdrachtgever, de bouw directie ontwerp (de architect), de bouwdirectie belast met de uitvoering (de eerste aannemer die werken uitvoert op de bouwplaats), de bouw directie controle (de architect), de aannemer, de zelfstandige, de coördinator ontwerp, de coördinator verwezenlijking, alle interveniërende of tussenkomende partijen.


De bepalingen in verband met de coördinatie op de bouwplaats en de instrumenten bij de coördinatie zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussen komen binnen eenzelfde project.


Het  KB voorziet voor de kleine bouwwerken (<500m²) een aparte regelgeving die eenvoudig, duidelijk en begrijpbaar is voor de bouwer/verbouwer en die minder papier werk met zich meebrengt.


Het toezicht op de arbeid gebeurd door:

Keuring installatie privé riolering

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren in de volgende 4 situaties:


Het doel van de keuring is na te gaan of DWA (afvalwater of droog weer afvoer) en RWA (regenwater of hemelwater of regen water afvoer) perfect van elkaar gescheiden zijn. Concreet kunnen daar verschillende testen voor uitgevoerd worden, namelijk een visuele controle (via foto’s), een rooktest (d.m.v. een rookgenerator), een geluidstest of via het gebruik van waterstroom.


De keuring kan vlot en eenvoudig verlopen als u volgende documenten ter beschikking heeft:


Tel: 051 58 19 84 - bart@arensa.be.

Infrax - Aanvraag

  1. Elektriciteit
  2. Aardgas
  3. Kabeltelevisie
  4. Riolering

<< AANVRAAG-formulier>>

EPC - Energie Prestatie Certificaat

Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van een wooneenheid (dus bij verkoop/verhuur van een woning, appartement, studio, vakantie woning, ...). Het is de eigenaar die een EPC moet laat opmaken. Het EPC moet voorgelegd worden aan kandidaat-kopers/kandidaat-huurders.

De opmaak van een EPC is verplicht sedert 1 november 2008 bij verkoop van woongebouwen en sedert 1 januari 2009 bij verhuur van woongebouwen.

Energieprestaties berekend op basis van berekend verbruik: primair berekend jaar verbruik gedeeld door bruikbare vloeroppervlakte geeft het kengetal (kWh/m²). Hoe lager het kengetal, hoe beter de gemiddelde energieprestatie. Op een schaal van 0 tot 700 zal staan hoe energiezuinig de woning is.  Het geeft aan de koper een idee van hoe het gesteld is met het energieverbruik van de woning die hij op het oog heeft. Er staat bijvoorbeeld ook in of en hoe het dak geïsoleerd is en of er super isolerende beglazing aanwezig is.


Het certificaat is 10 jaar geldig, maar wordt het best vernieuwd zodra er verbeteringswerken zijn uitgevoerd.


Verplichte melding van EPC-informatie in advertenties - vermijd boetes KLIK.


EnergiePrestatieCertficaat: Een meerwaarde voor wie (ver)koopt of (ver)huurt KLIK.


Indien EPC voor verkoop bieden wij ook de keuring van de elektrische installatie aan in samenwerking met een extern keuringsorganisme.


Keuring van brandstoftank kan gebeuren in combinatie met de opmaak van een EPC.

Een plaatsbeschrijving kan gebeuren:


Op die manier worden eindeloze discussies bij schade, berokkend door het uitvoeren van werken, voorkomen. Schade wordt vooraf vastgesteld.


Onze rapporten bestaan hoofdzakelijk uit gedetailleerde foto’s (in hoge resolutie) aangevuld met tekst ter verduidelijking.


Geen discussie meer na uitvoeren van vooraf opgestelde plaatsbeschrijving.


Voor meer informatie: 051 58 19 84 - petra@arensa.be of vraag een vrijblijvende offerte.
Plaatsbeschrijving Luchtdichtheidstest

Luchtdicht bouwen


Dat luchtdicht bouwen een must is geworden is duidelijk. Het heeft sterke positieve invloed op de energie factuur.

De luchtdichtheid van een woning kan gevalideerd worden door uitvoeren van een gecertificeerde luchtdichtheitstest en het bekomen van een conformiteitsverklaring. Het is een eenvoudige manier om beter te scoren op vlak van E-peil. Er kunnen gemakkelijk 7 à 10 E-peil punten gewonnen worden door de effectieve waarde van de luchtdichtheid in te rekenen in de EPB software. (De standaardwaarde voor luchtdichtheid in de EPB-software is 12 = waarde bij ontstentenis van een gemeten waarde)


Voor het uitvoeren van een luchtdichtheidstest kunt u eveneens bij ons terecht. Bijkomend informatie over luchtdichtheid en de blower-door test vindt u hieronder.


Principe

De afbeelding hier naast stelt een doorsnede voor van een woning waarbij het principe van een luchtdichtheidstest in de volksmond Blowerdoortest wordt voorgesteld.

Een ventilator wordt in een deur- of raamopening geplaatst (rood), de ventilator wordt op toeren gebracht en brengt hierdoor het ganse gebouw in onderdruk. Daardoor zal door elke spleet of kier aanwezig in het huis lucht binnen stromen (blauw). De lucht lekken kunnen op een eenvoudige manier manueel gedetecteerd worden. Kleinere luchtstromen worden door middel van rook gevisualiseerd.

Als het drukverschil tussen binnen en buiten 50 Pa is, is dit te vergelijken met een windkracht van 4 á 5 beaufort (matig tot vrij krachtig - 20 tot 38 km/h).

De “50 Pa-meting” bezorgt ons de n50-waarde of: hoeveel keer per uur wordt het ganse volume van de woning ongecontroleerd ververst met lucht via van aanwezige spleten en kieren.

Keuring van de elektrische installatie (bij verkoop van een woonentiteit)

Bij de verkoop van een woning moet een geldig keuringsattest van de elektrische installatie worden voorgelegd. Indien het bestaande attest ouder is dan 25 jaar, dient een nieuw te worden opgemaakt.

Tijdens de keuring van de elektrische installatie wordt nagegaan of deze nog in regel is met het AREI.

Dit keuringsverslag moet niet noodzakelijk positief zijn om de verkoop te laten doorgaan. Het geeft de nieuwe eigenaar een beeld van de gebreken aan de installaties van de woning.

Het is dan wel aan de koper om binnen de 18 maanden de nodige maatregelen te nemen om de elektrische installatie in regel met het AREI te brengen. In de verkoopovereenkomst kan wel nog worden opgenomen dat de verkoper instaat voor de kosten van deze aanpassingen.

Op uw vraag regelen wij een afspraak met een erkend onafhankelijk keuringsbureau.

Stel tijdig een veiligheidscoördinator aan: In ontwerpfase! KLIK  FAQ’s ivm veiligheidscoördinatie Vraag offerte aan Home

Bart Pottelancie

Eikendreef 19 - 8680 Koekelare

Google MAPS


T 051 58 19 84

BE 0682 387 377


Contact: Petra Quartier

Petra[at]pottelancie.beEnergie deskundige

Erkend door het VEA

Erkeningsnummer EP09497

Keurder privé rioleringsinstallatie

Erkend door VLARIO

Certificaatnummer KPRV-20130506-00017

Luchtdichtheidstester

Erkend door het BCCA/WTCB

Erkend door het BCCA sinds 2015

Deelnemingsattest.pdf Contact

Vanaf 1 juli 2017 is Vlario niet meer erkend door de rioolbeheerder van de gemeente Jabbeke (Jabbeke, Varsenare, Zerkegem, Snellegem). Dit omdat Jabbeke zelf instaat voor de keuringen van de privé rioleringsinstallaties.


Let wel: een ongeldige keuring zorgt ervoor dat de borgsom die je betaalde bij de aanvraag van een bouwvergunning NIET wordt teruggestort. Laat bijgevolg jouw rioleringsplan voorafgaand door de keurder van Stad Jabbeke nakijken, net zoals wij dit doen voor onze klanten in fase ontwerp.

Bart Pottelancie Eikendreef 19 - 8680 Koekelare T 051 58 19 84 - bart[at]arensa.be Disclaimer - Privacy Policy

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website www.pottelancie.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bart Pottelancie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bart Pottelancie garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Bart Pottelancie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Bart Pottelancie staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Bart Pottelancie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij Bart Pottelancie . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bart Pottelancie. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.


Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Bart Pottelancie.


Disclaimer Meer informatie over een luchtdichtheidstest Vraag een offerte aan Meer informatie over een een rioolkeuring Vlario over de keuring Verloop van een keuring Inhoud van een as-built rioleringsplan Vraag een offerte aan Vraag een offerte aan voor een EPC en keuring elektrische installatie / brandstoftank Vraag een offerte aan voor een plaatsbeschrijving Nieuws Arensa.Be Privacy Policy Contacteer ons KLIP vóór je graafwerken uitvoert CRAB voor het juiste adres