ENergy

SAfety

ENvironment

ARchitecture

© 2009-2018 Bart Pottelancie

Hosted by AKONI.be

Web master: Bart Pottelancie

Informatie over de keuring riolering Inhoud van een as-built rioleringsplan Veiligheidscoördinatie

Het KB van 25.01.01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, op de bouwplaatsen waar o. a. de volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, wegenwerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken, sloopwerken,...Grosso modo mag men stellen dat alle werken, onroerend door hun aard of bestemming onder het toepassingsgebied van de regelgeving valt.


Verder voorziet het KB verplichtingen voor de werkgevers en de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen, de opdrachtgever, de bouw directie ontwerp (de architect), de bouwdirectie belast met de uitvoering (de eerste aannemer die werken uitvoert op de bouwplaats), de bouw directie controle (de architect), de aannemer, de zelfstandige, de coördinator ontwerp, de coördinator verwezenlijking, alle interveniërende of tussenkomende partijen.


De bepalingen in verband met de coördinatie op de bouwplaats en de instrumenten bij de coördinatie zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussen komen binnen eenzelfde project.


Het  KB voorziet voor de kleine bouwwerken (<500m²) een aparte regelgeving die eenvoudig, duidelijk en begrijpbaar is voor de bouwer/verbouwer en die minder papier werk met zich meebrengt.


Het toezicht op de arbeid gebeurd door:

Keuring installatie privé riolering

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren in de volgende 4 situaties:


Het doel van de keuring is na te gaan of DWA (afvalwater of droog weer afvoer) en RWA (regenwater of hemelwater of regen water afvoer) perfect van elkaar gescheiden zijn. Concreet kunnen daar verschillende testen voor uitgevoerd worden, namelijk een visuele controle (via foto’s), een rooktest (d.m.v. een rookgenerator), een geluidstest of via het gebruik van waterstroom.


De keuring kan vlot en eenvoudig verlopen als u volgende documenten ter beschikking heeft:


Tel: 051 58 19 84 - bart@arensa.be.

Infrax - Aanvraag

  1. Elektriciteit
  2. Aardgas
  3. Kabeltelevisie
  4. Riolering

<< AANVRAAG-formulier>>

EPC - Energie Prestatie Certificaat

Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van een wooneenheid (dus bij verkoop/verhuur van een woning, appartement, studio, vakantie woning, ...). Het is de eigenaar moet die een EPC laat opmaken. Het EPC moet voorgelegd worden aan kandidaat-kopers/kandidaat-huurders.

De opmaak van een EPC is verplicht vanaf 1 november 2008 bij verkoop van woongebouwen en vanaf 1 januari 2009 bij verhuur van woongebouwen.

Energieprestatie's berekend op basis van berekend verbruik: primair berekend jaar verbruik gedeeld door bruikbare vloeroppervlakte geeft het kengetal (kWh/m²). Hoe lager het kengetal, hoe beter de gemiddelde energieprestatie.Op een schaal van 0 tot 700 zal staan hoe energiezuinig de woning is.  Het geeft aan de koper een idee van hoe het gesteld is met het energieverbruik van de woning die hij op het oog heeft. Er staat bijvoorbeeld ook in of en hoe het dak geïsoleerd is en of er super isolerende beglazing aanwezig is. Het is natuurlijk onmogelijk alles 100 procent correct op te meten. De dikte van de muren kan wel iets zeggen over de isolatie, maar dat controleren kan enkel door de muur te beschadigen... zover wordt niet gegaan. Het certificaat adviseert, maar verplicht tot niets. Toch volg je de raad die erin staat beter op. Ze helpt je het energieverbruik en dus ook je rekening gevoelig naar beneden te halen.

Het certificaat is 10 jaar geldig, maar wordt het best vernieuwd zodra er verbeteringswerken zijn uitgevoerd.


Verplichte melding van EPC-informatie in advertenties - vermijd boetes KLIK.


EnergiePrestatieCertficaat: Een meerwaarde voor wie (ver)koopt of (ver)huurt KLIK.


Indien EPC voor verkoop bieden wij ook de keuring van de elektrische installatie aan in samenwerking met een extern keuringsorganisme.


Keuring van brandstoftank kan gebeuren in combinatie met de opmaak van een EPC.

Een plaatsbeschrijving kan gebeuren:


Op die manier worden eindeloze discussies bij schade, berokkend door het uitvoeren van werken, voorkomen. Schade wordt vooraf vastgesteld.


Onze rapporten bestaan hoofdzakelijk uit gedetailleerde, in voldoende hoge resolutie foto’s, aangevuld met tekst ter verduidelijking


Geen discussie meer na uitvoeren van vooraf opgestelde ontegensprekelijke plaatsbeschrijving.


Voor meer informatie: 051 58 19 84 - petra@arensa.be of vraag een vrijblijvende offerte via onze offerte pagina.
Plaatsbeschrijving

ARchitecture

Wij staan u bij voor uw project waar een architect vereist is.

ENergy

  • EPC - Energie Prestatie Certificaat voor verkoop en verhuur van een woonentiteit

SAfety

  • Veiligheidscoördinatie.
  • Keuring elektrische installatie in combinatie met opmaak EPC voor verkoop van een woonentiteit.

Navigatie

  • Klik op de items links op het scherm om verder te gaan naar de verschillende aangeboden diensten.
Luchtdichtheidstest

Luchtdicht bouwen


Dat luchtdicht bouwen een must is geworden is duidelijk. Het heeft sterke positieve invloed op de energie factuur.

De luchtdichtheid van een woning kan gevalideerd worden door uitvoeren van een gecertificeerde luchtdichtheitstest en het bekomen van een conformiteitsverklaring. Het is een eenvoudige manier om beter te scoren op vlak van E-peil. Er kunnen gemakkelijk 7 à 10 E-peil punten gewonnen worden door de effectieve waarde van de luchtdichtheid in te rekenen in de EPB software. (De standaardwaarde voor luchtdichtheid in de EPB-software is 12 = waarde bij ontstentenis van een gemeten waarde)


Voor het uitvoeren van een luchtdichtheidstest kunt u eveneens bij ons terecht. Bijkomend informatie over luchtdichtheid en de blower-door test vindt u hieronder.


Principe

De afbeelding hier naast stelt een doorsnede voor van een woning waarbij het principe van een luchtdichtheidstest in de volksmond Blowerdoortest wordt voorgesteld.

Een ventilator wordt in een deur- of raamopening geplaatst (rood), de ventilator wordt op toeren gebracht en brengt hierdoor het ganse gebouw in onderdruk. Daardoor zal door elke spleet of kier aanwezig in het huis lucht binnen stromen (blauw). De lucht lekken kunnen op een eenvoudige manier manueel gedetecteerd worden. Kleinere luchtstromen worden door middel van rook gevisualiseerd.

Als het drukverschil tussen binnen en buiten 50 Pa is, is dit te vergelijken met een windkracht van 4 á 5 beaufort (matig tot vrij krachtig - 20 tot 38 km/h).

De “50 Pa-meting” bezorgt ons de n50-waarde of: hoeveel keer per uur wordt het ganse volume van de woning ongecontroleerd ververst met lucht via van aanwezige spleten en kieren.

Verloop van de keuring
Keuring van de elektrische installatie (bij verkoop van een woon entiteit)

Bij de verkoop van een woning moet deze beschikken over een geldig keuringsattest van de elektrische installatie. Indien het bestaande attest ouder is dan 25 jaar, dient een nieuw te worden opgemaakt.

Tijdens de keuring van de elektrische installatie wordt nagegaan of deze nog in regel is met het AREI. Van dit onderzoek levert het keuringsorganisme een verslag af.

Dit keuringsverslag moet niet noodzakelijk positief zijn om de verkoop te laten doorgaan. Het geeft beeld van de gebreken aan de installaties aan de nieuwe eigenaar van de woning.

Het is dan wel aan de koper om binnen de 18 maanden de nodige maatregelen te nemen om de elektrische installatie in regel met het AREI te brengen. In de verkoop overeenkomst kan wel nog worden opgenomen dat de verkoper instaat voor de kosten voor deze aanpassingen.

In combinatie met het uitvoeren van een EPC worden de controles worden uitgevoerd door erkend onafhankelijk keuringsorganisme.

Wij regelen een afspraak met het keuringsbureau voor u.

FAQ’s ivm veiligheidscoördinatie

Stel tijdig een veiligheidscoördinator aan   in ontwerpfase! KLIK

Meer informatie Home

Bart Pottelancie

Eikendreef 19 - 8680 Koekelare

Google MAPS


T 051 58 19 84 - F 051 58 00 85

BE 0682 387 377


Contact: Petra Quartier

Petra[at]pottelancie.beEnergie deskundige

Erkend door het VEA

Erkeningsnummer EP09497

Keurder privé rioleringsinstallatie

Erkend door VLARIO

Certificaatnummer KPRV-20130506-00017

Luchtdichtheidstester

Erkend door het BCCA/WTCB

Erkend door het BCCA sinds 2015

Deelnemingsattest.pdf Contact

Vanaf 1 juli 2017 is Vlario niet meer erkend door de rioolbeheerder van de gemeente Jabbeke (Jabbeke, Varsenare, Zerkegem, Snellegem). Dit omdat Jabbeke zelf instaat voor de keuringen van de privé rioleringsinstallaties.


Let wel: een ongeldige keuring zorgt ervoor dat de borgsom die je betaalde bij de aanvraag van een bouwvergunning NIET wordt teruggestort. Laat bijgevolg jouw rioleringsplan voorafgaand door de keurder van Stad Jabbeke nakijken, net zoals wij dit doen voor onze klanten in fase ontwerp.

Arensa.Be
Bart Pottelancie Eikendreef 19 - 8680 Koekelare T 051 58 19 84 - F 051 58 00 85 - bart[at]arensa.be
> plannen bij te voegen voor veiligheidscoördinatie of EPB-verslaggeving * * *

Voornaam

Naam

Straat

Straat +nr

Telefoon - GSM

E-mailadres

Soort bouwwerken

Vermoedelijke startdatum

Plannen bijvoegen van de uit te voeren werken

Correspondentiegegevens:

Vermoedelijke duur van de werken

Aantal woongelegenheden

Project gegevens:

* * * Verplichte velden (in maanden)

Sanitaire installatie

Verwarmingsinstallatie

Ventilatie installatie

Buitenschrijnwerk (ramen/deuren/poort)

Pleisterwerken

Vloerisolatie

Chapewerken

Betegeling/parket/gietvloer

Binnenschrijnwerk/binnendeuren

Veiligheidscoördinatie

Architectuur - wij nemen contact op voor eerste afspraak

Keuring riolering

Luchtdichtheidstest d.m.v. Blowerdoor

Opmaak EPC

Opmaak EPC en keuring elektriciteit

Plaatsbeschrijving

Ruwbouwwerken

Daktimmerwerken

Dakwerken

woonplaats

Voor welke diensten wens je een offerte te ontvangen ?

Ventilatieverslaggeving

Aanvraag meer informatie of offerte Informatie over een luchtdichtheidstest