ENergy

SAfety

ENvironment

ARchitecture

Bart Pottelancie Eikendreef 19 - 8680 Koekelare T 051 58 19 84 - F 051 58 00 85 - bart[at]arensa.be

© 2009-2018 Bart Pottelancie

Hosted by AKONI.be

Web master: Bart Pottelancie

ARchitecture ARchitecture SAfety Veiligheidscoördinatie

Het KB van 25.01.01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, op de bouwplaatsen waar o. a. de volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, wegenwerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken, sloopwerken,...Grosso modo mag men stellen dat alle werken, onroerend door hun aard of bestemming onder het toepassingsgebied van de regelgeving valt.


Verder voorziet het KB verplichtingen voor de werkgevers en de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen, de opdrachtgever, de bouw directie ontwerp (de architect), de bouwdirectie belast met de uitvoering (de eerste aannemer die werken uitvoert op de bouwplaats), de bouw directie controle (de architect), de aannemer, de zelfstandige, de coördinator ontwerp, de coördinator verwezenlijking, alle interveniërende of tussenkomende partijen.


De bepalingen in verband met de coördinatie op de bouwplaats en de instrumenten bij de coördinatie zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussen komen binnen eenzelfde project.


Het  KB voorziet voor de kleine bouwwerken (<500m²) een aparte regelgeving die eenvoudig, duidelijk en begrijpbaar is voor de bouwer/verbouwer en die minder papier werk met zich meebrengt.


Het toezicht op de arbeid gebeurd door:

ENvironment Keuring installatie privé riolering

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren in de volgende 4 situaties:


Het doel van de keuring is na te gaan of DWA (afvalwater of droog weer afvoer) en RWA (regenwater of hemelwater of regen water afvoer) perfect van elkaar gescheiden zijn. Concreet kunnen daar verschillende testen voor uitgevoerd worden, namelijk een visuele controle (via foto’s), een rooktest (d.m.v. een rookgenerator), een geluidstest of via het gebruik van waterstroom.


De keuring kan vlot en eenvoudig verlopen als u volgende documenten ter beschikking heeft:


Tel: 051 58 19 84 - bart@arensa.be.

Infrax - Aanvraag

 1. Elektriciteit
 2. Aardgas
 3. Kabeltelevisie
 4. Riolering

<< AANVRAAG-formulier>>

ENergy Energie Prestatie Certificaat

Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van een wooneenheid (dus bij verkoop/verhuur van een woning, appartement, studio, vakantie woning, ...). Het is de eigenaar moet die een EPC laat opmaken. Het EPC moet voorgelegd worden aan kandidaat-kopers/kandidaat-huurders.

De opmaak van een EPC is verplicht vanaf 1 november 2008 bij verkoop van woongebouwen en vanaf 1 januari 2009 bij verhuur van woongebouwen.

Energieprestatie's berekend op basis van berekend verbruik: primair berekend jaar verbruik gedeeld door bruikbare vloeroppervlakte geeft het kengetal (kWh/m²). Hoe lager het kengetal, hoe beter de gemiddelde energieprestatie.Op een schaal van 0 tot 700 zal staan hoe energiezuinig de woning is.  Het geeft aan de koper een idee van hoe het gesteld is met het energieverbruik van de woning die hij op het oog heeft. Er staat bijvoorbeeld ook in of en hoe het dak geïsoleerd is en of er super isolerende beglazing aanwezig is. Het is natuurlijk onmogelijk alles 100 procent correct op te meten. De dikte van de muren kan wel iets zeggen over de isolatie, maar dat controleren kan enkel door de muur te beschadigen... zover wordt niet gegaan. Het certificaat adviseert, maar verplicht tot niets. Toch volg je de raad die erin staat beter op. Ze helpt je het energieverbruik en dus ook je rekening gevoelig naar beneden te halen.

Het certificaat is 10 jaar geldig, maar wordt het best vernieuwd zodra er verbeteringswerken zijn uitgevoerd.


Verplichte melding van EPC-informatie in advertenties - vermijd boetes KLIK.


EnergiePrestatieCertficaat: Een meerwaarde voor wie (ver)koopt of (ver)huurt KLIK.


Indien EPC voor verkoop bieden wij ook de keuring van de elektrische installatie aan in samenwerking met een extern keuringsorganisme.


Keuring van brandstoftank kan gebeuren in combinatie met de opmaak van een EPC.

Een plaatsbeschrijving kan gebeuren:


Op die manier worden eindeloze discussies bij schade, berokkend door het uitvoeren van werken, voorkomen. Schade wordt vooraf vastgesteld.


Onze rapporten bestaan hoofdzakelijk uit gedetailleerde, in voldoende hoge resolutie foto’s, aangevuld met tekst ter verduidelijking


Geen discussie meer na uitvoeren van vooraf opgestelde ontegensprekelijke plaatsbeschrijving.


Voor meer informatie: 051 58 19 84 - petra@arensa.be of vraag een vrijblijvende offerte via onze offerte pagina.
ENvironment Plaatsbeschrijving

ARchitecture

Wij staan u bij voor uw project waar een architect vereist is.

ENergy

 • EPC - Energie Prestatie Certificaat voor verkoop en verhuur van een woonentiteit

SAfety

 • Veiligheidscoördinatie.
 • Keuring elektrische installatie in combinatie met opmaak EPC voor verkoop van een woonentiteit.

Navigatie

 • Klik op de items links op het scherm om verder te gaan naar de verschillende aangeboden diensten.

De grote uitdaging van een woongebouw zit in het luchtdicht en koudebrug-vrij krijgen van het gebouw. Het is dan ook belangrijk dat zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase veel aandacht besteed wordt aan de uitvoeringsdetails, zoals de aansluiting tussen het dak en de muur, de deuren en de ramen. Hiervoor is samenwerking tussen gespecialiseerde architect, installateur en aannemers een vereiste.


Voorkomen warmteverliezen

Het verminderen van warmteverlies wordt bereikt door:

 1. ver doorgevoerde warmte-isolatie;
 2. luchtdichtheid van het gebouw;
 3. Warmte her-winning op de ventilatielucht;EPB basisprincipes

Afhankelijk van de aard van het werk en de bestemming van het gebouw variëren de eisen. Sinds de invoering van de wetgeving hebben wij ons hierin gespecialiseerd. We treden op als EPB verslaggever voor eigen projecten en als externe verslaggever voor collega architecten, bouwheren, studiebureaus, …

Door onze jarenlange ervaring met de EPB software garanderen wij een kwalitatieve dienstverlening op maat van het project. Reeds in ontwerpfase proberen wij de nodige voorcalculatie's uit te voeren en advies te geven. Zo kan van in een vroeg stadium ingespeeld worden op de eisen die gerealiseerd moeten worden. Dit heeft als voordeel dat nog voor er een eerste steen gelegd wordt, men al weet waarop men moet letten.

Voor meer informatie kan u terecht op www.energiesparen.be.Alle nieuwe EPB dossiers moeten vanaf 01/01/2014 doorgerekend worden met de nieuwe EPB software (Altran versie). Wij hebben reeds een opleiding gevolgd om met deze software te kunnen werken. We zijn dan ook helemaal voorbereid om vanaf het nieuwe jaar hiermee aan de slag te gaan.


Op weg naar bijna energieneutrale gebouwen …


De Europese doelstelling om tegen 2021 enkel nog 'bijna-energieneutrale' gebouwen te bouwen, werd door de Vlaamse Regering op 17 december 2010 onderschreven. Hoe men dit wil aanpakken zal verder uitgewerkt worden.


Vanaf 2021 wordt de standaard voor nieuwe woningen bijna-energieneutraal. Het bijzondere aan deze  nieuwbouwwoningen is dat ze heel weinig verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die alsnog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Wij proberen vanaf vandaag al mee te zijn [logo BEN je mee?]

Door onze ervaring kunnen wij nu al advies geven welke extra maatregelen er nodig zijn om uw woning klaar te maken voor de toekomst.
Wij proberen ook in deze gevallen een ideale mix te creëren tussen energiezuinige principes en het bouwbudget van de klant.

Momenteel zijn wij bezig met de realisatie van enkele lage energie en passieve projecten.

EPB staat voor Energie Prestatie en Binnen-klimaat.

Sinds januari 2006 is het voor alle woningen, zowel voor nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen verplicht om aan de energieprestatiewetgeving te voldoen. Deze wetgeving heeft als doel om energiezuinigere en gezondere woningen te bouwen.  Er worden eisen vastgelegd op basis van: K-peil, E-peil, isolatie van de delen in contact met de buitenomgeving, de grond of andere ruimtes, ventilatie en oververhitting.

De houder van de stedenbouwkundige vergunning is de aangifteplichtige en dient een EPB verslaggever aan te stellen.


ENergy EPB

Wij zijn een kleinschalig architectenbureau gevestigd in de regio Brugge. Als afgestudeerd ingenieur architect heb ik mij gespecialiseerd in het energiezuinig ontwerpen. Wij proberen elke project vanuit dat oogpunt te bekijken, telkens rekening houdende met de wensen en het budget van de klant.  Ons doel is om energiezuinige gebouwen te creëren waar de opdrachtgever op lange termijn alleen maar winst kan uit halen.

Als EPB-verslaggever en het volgen van verschillende vervolmakingscursussen hebben wij dan ook het label van Energiebewust Architect mogen ontvangen.


Zeer recent zijn wij ook opgenomen in de lijst van BEN-voorlopers. Door onze ervaring in het advies inzake energiezuinig bouwen willen wij dan ook de 'bijna-energie neutrale' principes opnemen in onze bouwprogramma's. Zo willen wij anticiperen op de eisen die vanaf 2021 de standaard zullen zijn voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Ook voor verbouwingen of renovaties kunt u bij ons terecht.

ENergy Luchtdichtheidstest

De vroegere benaming van 'koudebruggen' wordt vervangen door het allesomvattende begrip 'bouwknopen'. Bouwknopen zijn de verzamelnaam voor alle punten waar:

- Verschillende scheidingsconstructies samenkomen en/of

- Er een doorboring van de isolatielaag van de scheidingsconstructie plaats vindt.In een gewone woningen kunnen gemakkelijk 35 à 40 bouwknopen vastgesteld worden. De meeste daarvan zijn door de huidige manier van bouwen EPB-aanvaard. Een aantal zullen gedetailleerd moeten worden en ook zo uitgevoerd en gecontroleerd moeten worden. De overblijvende zijn niet EPB-aanvaard en zullen dus uitgerekend moeten worden.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van wat bedoeld wordt met bouwknopen volgens bovenvermelde definitie.

De inrekening van de bouwknopen kan via drie verschillende opties gebeuren:

 1. Optie A: Gedetailleerde methode Exact inrekenen van alle bouwknopen via gevalideerde numerieke berekeningen.
 2. Optie B: Methode van de EPB aanvaarde bouwknopen Bouwknopen worden zoveel mogelijk 'koudebrug-arm' gedetailleerd volgens de basisregels. De niet-EPB aanvaarde bouwknopen moeten ingerekend worden. Gevolgen voor het K-peil: een toeslag van 3 K-peil punten voor de EPB aanvaarde bouwknopen en een variabele toeslag op het K-peil na berekening van het extra warmteverlies doorheen elke niet EPB aanvaarde bouwknoop.
 3. Optie C: Forfaitaire toeslag Bouwknopen moeten noch gedetailleerd worden, noch apart berekend worden, wel wordt er een forfaitaire toeslag van 10 punten op het K-peil gerekend.


EPB bouwknopen

Luchtdicht bouwen


Dat luchtdicht bouwen een must is geworden is duidelijk. Het heeft sterke positieve invloed op de energie factuur.

De luchtdichtheid van een woning kan gevalideerd worden door uitvoeren van een gecertificeerde luchtdichtheitstest en het bekomen van een conformiteitsverklaring. Het is een eenvoudige manier om beter te scoren op vlak van E-peil. Er kunnen gemakkelijk 7 à 10 E-peil punten gewonnen worden door de effectieve waarde van de luchtdichtheid in te rekenen in de EPB software. (De standaardwaarde voor luchtdichtheid in de EPB-software is 12 = waarde bij ontstentenis van een gemeten waarde)


Voor het uitvoeren van een luchtdichtheidstest kunt u eveneens bij ons terecht. Bijkomend informatie over luchtdichtheid en de blower-door test vindt u hieronder.


Principe

De afbeelding hier naast stelt een doorsnede voor van een woning waarbij het principe van een luchtdichtheidstest in de volksmond Blowerdoortest wordt voorgesteld.

Een ventilator wordt in een deur- of raamopening geplaatst (rood), de ventilator wordt op toeren gebracht en brengt hierdoor het ganse gebouw in onderdruk. Daardoor zal door elke spleet of kier aanwezig in het huis lucht binnen stromen (blauw). De lucht lekken kunnen op een eenvoudige manier manueel gedetecteerd worden. Kleinere luchtstromen worden door middel van rook gevisualiseerd.

Als het drukverschil tussen binnen en buiten 50 Pa is, is dit te vergelijken met een windkracht van 4 á 5 beaufort (matig tot vrij krachtig - 20 tot 38 km/h).

De “50 Pa-meting” bezorgt ons de n50-waarde of: hoeveel keer per uur wordt het ganse volume van de woning ongecontroleerd ververst met lucht via van aanwezige spleten en kieren.

Doel

Timing

Verloop van de keuring
ENergyKeuring van de elektrische installatie (bij verkoop van een woon entiteit)

Bij de verkoop van een woning moet deze beschikken over een geldig keuringsattest van de elektrische installatie. Indien het bestaande attest ouder is dan 25 jaar, dient een nieuw te worden opgemaakt.

Tijdens de keuring van de elektrische installatie wordt nagegaan of deze nog in regel is met het AREI. Van dit onderzoek levert het keuringsorganisme een verslag af.

Dit keuringsverslag moet niet noodzakelijk positief zijn om de verkoop te laten doorgaan. Het geeft beeld van de gebreken aan de installaties aan de nieuwe eigenaar van de woning.

Het is dan wel aan de koper om binnen de 18 maanden de nodige maatregelen te nemen om de elektrische installatie in regel met het AREI te brengen. In de verkoop overeenkomst kan wel nog worden opgenomen dat de verkoper instaat voor de kosten voor deze aanpassingen.

In combinatie met het uitvoeren van een EPC worden de controles worden uitgevoerd door erkend onafhankelijk keuringsorganisme.

Wij regelen een afspraak met het keuringsbureau voor u.

FAQ’s ivm veiligheidscoördinatie

Stel tijdig een veiligheidscoördinator aan   in ontwerpfase! KLIK

Inhoud as-built plan Meer informatie Hoe verloopt de praktische uitvoering van een luchtdichtheidstest ? Bij toewijzing van de opdracht willen we beschikken over... Arensa.be ARchitecture - ENvironment / ENergy - SAfety

Vanaf 1/1/2016 is het bij bouwaanvragen voor nieuwbouw en energetische renovatie  verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen.

ENergy VENTILATIEVERSLAGGEVING

Bart Pottelancie

Eikendreef 19 - 8680 Koekelare

Google MAPS


T 051 58 19 84 - F 051 58 00 85

BE 0682 387 377


Contact: Petra Quartier

Petra[at]pottelancie.beEnergie deskundige

Erkend door het VEA

Erkeningsnummer EP09497

Keurder privé rioleringsinstallatie

Erkend door VLARIO

Certificaatnummer KPRV-20130506-00017

Luchtdichtheidstester

Erkend door het BCCA/WTCB

Erkend door het BCCA sinds 2015

Deelnemingsattest.pdf BE Contact

Eén van de taken van een ventilatieverslaggever is het coördineren van de andere taken, die door andere ventilatieverslaggevers kunnen worden uitgevoerd.COÖRDINATIE VENTILATIEVOORONTWERP REGELBARE TOEVOEROPENINGEN (RTO) LUCHTDOORSTROMING (DO) DEBIETMETING VENTILATIE INSTALLATIE EN METEN ELEKTRISCH VERMOGEN

De ventilatieverslaggeving ontwerp zorgt voor een ventilatie ontwerp. Dit gebeurt nadat de bouwheer zijn voorkeur voor een bepaald ventilatiesysteem heeft bezorgd. Op het ventilatieplan zal de locatie van het betreffende ventilatiesysteem terug te vinden zijn. Er wordt een voorstel gedaan voor het tracé van de ventilatiekanalen. Dit wordt visueel voorgesteld op het plan. Ook de diameters van de kanalen worden vermeld. Verder worden toevoer, doorstroom en afvoer visueel voorgesteld, samen met vermelding van de nodige debieten. Tot slot wordt er ook voor gezorgd dat het systeem in balans is, dit betekent dat het toevoerdebiet ongeveer gelijk is als het afvoerdebiet (maximaal 10% afwijking).De ventilatie verslaggever doorvoer zorgt voor de ingave van de werkelijke doorvoeren (spleten onder de deur) bij het BCCA. Indien er op het moment van de meting nog geen binnendeuren aanwezig zijn, dan moet de werkelijke toestand worden gerapporteerd en zal de volledige opening in rekening worden gebracht. Hierdoor wordt automatisch voldaan aan de eisen voor doorvoer.De ventilatie verslaggever regelbare toevoer zorgt voor de ingave van de regelbare toevoeren bij het BCCA. Dit is niet van toepassing bij een ventilatiesysteem B, D en D+.De ventilatie verslaggever mechanische ventilatie meet de werkelijke ventilatiedebieten. Bij een systeem C of C+ worden enkel de afvoerdebieten gemeten. Bij een systeem D of D+ worden zowel de toevoerdebieten (pulsie) als afvoerdebieten (extractie) gemeten. Deze worden na de meting bezorgd aan het BCCA. De bouwheer zorgt dat alle toevoer- en afvoermondjes voldoende bereikbaar zijn. Ook moet het ventilatiesysteem zelf toegankelijk zijn zodat het werkelijk vermogen kan worden gemeten.REGELBARE AFVOEROPENINGEN

Zie debietmeting ventilatie installatie.

Vanaf 1 juli 2017 is Vlario niet meer erkend door de rioolbeheerder van de gemeente Jabbeke (Jabbeke, Varsenare, Zerkegem, Snellegem). Dit omdat Jabbeke zelf instaat voor de keuringen van de privé rioleringsinstallaties.


Let wel: een ongeldige keuring zorgt ervoor dat de borgsom die je betaalde bij de aanvraag van een bouwvergunning NIET wordt teruggestort. Laat bijgevolg jouw rioleringsplan voorafgaand door de keurder van Stad Jabbeke nakijken, net zoals wij dit doen voor onze klanten in fase ontwerp.

Arensa.Be